دل پاتوسی برای هواداران تنگ شده است

دانلود آهنگ شکایت از سیاوش قمیشی با کیفیت بالا و متن
دل پاتوسی برای هواداران تنگ شده است
دل پاتوسی برای هواداران تنگ شده است
رمان آوا | شهره احیایی
برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید www.1roman.ir
82
– چیه خبریه؟اینجا پناه ،ر تین…عده اا زدن شتکتون کردن .
می خندم وسها با غیظ جواب می داد :
– مرر…خروس بی محل !
وه سررررلیپونر ،وشرررره ی ظر، اای سررررا د را کدی تا می زند و بر،ه کااویی بر می دارد.سررررها روی
دستک می زند .
– با یه بدب.تی تزیینشون کردم برو بیرون …
وه خونسرد وبی توجه به او ی.مال را باز می کند ومشغول شک چرانی اس می شود.زن عدو ا
با دیدنر او به سدتک می رود .
– وه!برو کنار زشته !
– مامان ،رسنه امه !
– ا ن سپره رو حاضر می کنی .
وه کنارم می ایستد .
– کر من نیستین کر بمه داداش باشین…بمه ،شنه س شده؟مگه آوا !
می خندم.زن عدو آرام جواب می داد .
– قربونک برم من!ان شالله سال دیگه اون مثل عدوی شکدوس میپته به جونر ی.مال …
سها ابرو با می داد .
– وا مامان سال دیگه بمه شکاِپت مااه ست…چه ووری میاد سری.مال .
وه زودتر جواب می داد .
– خودم نوکرش .قل دوشک میکن .
زن عدو قربان صرردقه اس می رود وسررها چشرر وابرویی می آید . با صرردای بلند می خندد وبیرون
می رود .مهدانی آن شب کدی وو نی می شود.آخر شب سبحان آان ر تن می کند ومن انوز
متعجب !خودس ،پت چند روزی بدانی .البته که من از خدای بود بر،ردم ولی انتظارر این تغییر
نا،هانی را ا نداشت .
****
صرررردای زن ،وشرررری صررررا، می رود توی ،وشرررر وصرررردای ملودی جدیدس اعخرررراب را خورد می
کند.انت.اب آقای اده زور،و است این زن ر واستوری .دست دراز می کن واز روی پات.تی؛ ،وشی
را برمی دارم.با چش ر بسته جواب می دا :

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *