مهاجم نیکاراگوئه‌ای از شهرخودرو جدا شد

دانلود آهنگ حیف از رضا صادقی با کیفیت بالا و متن
مهاجم نیکاراگوئه‌ای از شهرخودرو جدا شد
مهاجم نیکاراگوئه‌ای از شهرخودرو جدا شد
مثنوی معنوي دفتر اول
تو چه دانى قدر آب ديده گان عاشق نانى تو چون ناديدگان
گر تو اين انبان ز نان خالى آنى پر ز گوهرهاى اجلالى آنى
طفل جان از شير شيطان باز آن بعد از آنش با ملك انباز آ ن
تا تو تاريك و ملول و تير هاى دان آه با ديو لعين همشير هاى
لقمه اى آان نور افزود و آمال آن بود آورده از آسب حلا ل
روغنى آايد چراغ ما آشد آب خوانش چون چراغى را آشد
علم و حكمت زايد از لقم هى حلال عشق و رقت آيد از لقم هى حلا ل
چون ز لقمه تو حسد بينى و دام جهل و غفلت زايد آن را دان حرا م
هيچ گندم آارى و جو بر دهد ديده اى اسبى آه آره ى خر دهد
لقمه تخم است و برش انديش هها لقمه بحر و گوهرش انديش هها
زايد از لقم هى حلال اندر دهان ميل خدمت عزم رفتن آن جها ن
باز گفتن بازرگان با طوطى آن چه ديد از طوطيان هندوستان
آرد بازرگان تجارت را تمام باز آمد سوى منزل دوست آا م
هر غلامى را بياورد ارمغان هر آنيزك را ببخشيد او نشا ن
گفت طوطى ارمغان بنده آو آن چه ديدى و آن چه گفتى باز گو
گفت نى من خود پشيمانم از آن دست خود خايان و انگشتان گزا ن
من چرا پيغام خامى از گزاف بردم از ب ىدانشى و از نشاف
گفت اى خواجه پشيمانى ز چيست چيست آن آاين خشم و غم را مقتضى اس ت
گفت گفتم آن شكايتهاى تو با گروهى طوطيان همتاى تو
آن يكى طوطى ز دردت بوى برد زهره اش بدريد و لرزيد و بمرد
من پشيمان گشتم اين گفتن چه بود ليك چون گفتم پشيمانى چه سود
نكته اى آان جست ناگه از زبان همچو تيرى دان آه جست آن از آما ن
٨١ TorbatJam.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *