تمام فیلم‌ها و سریال‌هایی که براساس شخصیت‌های شرور در دست ساخت هستند

تمام فیلم‌ها و سریال‌هایی که براساس شخصیت‌های شرور در دست ساخت هستند

71
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
معلوم بود تونستم عصبیاش کنم؛ خبری از اون یکی دوستش نبود و
میشد احتمال داد حامد اون رو با شهاب سنگها کشته. سعی کردم لحنم
با تمسخر باشه.
-”راستی اون یکی رفیقت کجاست؟ پوکیده شد مگه نه”
مشتی به زمین زد که غار لرزید و من بیشتر توی خودم جمع شدم؛ ته دلم
دعا میکردم که حامد نیاد. با پنجهاش اشارهای به در کرد و گفت: ”برای
حامد پیغام فرستادم که اگه تا غروب افتاب نیاد میکشمت؛ میبینی داره
هوا تاریک میشه دعا کن نامزدت بیاد”
قطره اشکی از گوشهی چشمم سر خورد و روی گونهام چکید. سرم رو روی
زانوهام گذاشتم؛ لحظات طاقت فرسایی بود فقط دلم میخواست حامد
نیاد؛ بوی خون و گوشت گندیدهی انسان معدم رو در هم پیچونده بود و
میل شدیدی به بالا آوردن داشتم.
دقایق طاقت فرسا گذشت و هر لحظه دعا میکردم زودتر خورشید غروب
کنه تا حامد نیاد اینجا.
پنجههای مرد زیر بازوم حلقه شد و قبل از اینکه سرم رو بالا بگیرم دست
دیگهاش رو روی چشمهام گذاشت. وقتی دستش کنار رفت خودم رو توی
همون جنی که توی خوابم دیده بودم یافتم. با دیدن قبری که چند قدم
باهام فاصله داشت ضربان قلبم بالا رفت و عرق رو روی پیشانیام حس
کردم.
دستهام مشت شد؛ مرد نگاهی به اسمون انداخت پرتوهای نارنجی
رنگ خیلی کم توی اسمون دیده میشد. مرگ ترسناکه اما وقتی بهم
فاصلهای باهاش نداری دلیر میشی سعی میکنی دقایق آخر از بلایی که
ممکنه سرت بیاد نترسی. نفس عمیقی کشیدم و به قبر خیره شدم.
لحظه به لحظه پرتوها بیشتر توی اسمون پراکنده میشد ولی حامد
نیومد.

تمام فیلم‌ها و سریال‌هایی که براساس شخصیت‌های شرور در دست ساخت هستند

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *