بسته بندی بازی Football Manager 2020 از مواد بازیافتی تولید شده است

بسته بندی بازی Football Manager 2020 از مواد بازیافتی تولید شده است

70
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
اروم سر جاش گذاشتم. مرد با دست پنجهی مشت شده ضربهی محکمی
به سرم زد که در تاریکی فرو رفتم. سوز سردی که تنم رو لمس کرد باعث
شد کمی توی خودم جمع بشم. آروم چشمهام رو باز کردم؛ بوی رطوبت
زیر بینیام پیچید نمیتونستم تشخیص بدم که کجام چون خیلی تاریک
بود.
بدنم حسابی گرفته بود و خشک شده بود؛ به سمت تکه سنگی که پشت
سرم بود خزیدم و بهش تکیه. مرد که چشمهاش رو بسته بود با دیدن
تکون خوردن من چشمهاش رو باز کرد؛ نور چشمهاش کمی فضا رو
روشن کرد اما ای کاش روشن نمیشد. توی یک جای مخوف شبیه غار
بود که سقف کوتاهی داشت و سر چند نفر از تنشون جدا شده بود و با
نخهای محکمی به سقف غار اویزان شده بود. با دیدنشون حالم بد شد و
جلوی دهنم رو گرفتم.
مرد به سمتم خزید و گفت: ”دعا کن حامد بیاد وگرنه تو هم اینجا اویزون
میشی؛ از مرگ میترسی مگه نه؟”
عقب عقب رفتم و توی خودم جمع شدم. نمیدونم از شدت سرما بود یا
ترس که میلرزیدم، حق با اون بود من از مرگ میترسیدم اما از از دست
دادن حامد بیشتر میترسیدم.
دوباره صداش مو به تنم سیخ کرد.
الیقا: ”بیا با هم حرف بزنیم اگه حامد نیومد دوست داری چه جوری
بکشمت؟ با ناخنهام قلبتو در بیارم یا سرت رو از تنت جدا کنم؟ به نظر
من که بهتره زنده به گورت کنم”
سعی کردم شجاع باشم مثل برادر ماتریکا. با صدایی که میلرزید و ترسم
رو نشون میداد گفتم: ”هر غلطی دوست داری بکن چون قرار نیست
حامد بیاد”

بسته بندی بازی Football Manager 2020 از مواد بازیافتی تولید شده است

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *