بازی League of Legends روزانه حدود هشت میلیون بازیکن همزمان دارد

بازی League of Legends روزانه حدود هشت میلیون بازیکن همزمان دارد

68
[ T y p e h e r e ]
دختر جهنمی
توی بههم ریختن روان حرفهایترن و تا میتونی اعصابشونو خرد کن که
تعادل و اختیارشون به دست خشمشون بیفته”
دلشورهای که داشتم لحظه به لحظه بیشتر از قبل میشد. کنار شومان
ایستاده بودم و به برنامهریزیهای حامد گوش میسپردم و از ته دل دعا
میکردم تا موفق بشه. صدای لوستر که میچرخید و لرزش خونه حس
بدی رو بهم منتقل کرد درست کنار شومان ایستاده بودم. این لرزش انقدر
ادامه پیدا کرد که داشت سرم گیج میرفت؛ دو مرد قد بلند پروازکنان از
سقف خونه وارد شدن و روی زمین ایستادن؛ قدشون حدودا دو متر بود و
سرشون فقط یک وجب پایینتر از سقف بود درست شبیه خوابهام
بودن. چشمهای کشنده که نور مهتابی ازش بیرون میاومد. با ترس
چنگی به شومان زدم؛ دندونهام از شدت ترس روی هم ساییده میشد.
مرد کلاهش رو پایینتر کشید به طوری چه نور چشمهای سفیدش زیر
اون مخفی بود با صدای خراشیده و بمی گفت: ”شکار دو تا دورگه باهم
عجب صید خوبی”
حامد به پربالام اشاره کرد تا کارش رو شروع کنه. با اون لرزش تمام
وسایل و شکستنیهای خونم به فنا رفته بود. پربالام با خندهی ساختگی
که صرفا جهت عصبی کردن اونها بود گفت: ”بهت نمیاد شکارچی خوبی
باشی پس دنبالم بیا”
جملهاش تموم شد و پروازکنان از سقف خونه رفت بلافاصله حامد و
سیامون هم پشت سر اون رفتن.
مرد در کمال خونسردی رو به اون یکی گفت: ”تو برو دنبالشون”
یخ زدم؛ تمام برنامهریزیهای حامد به باد رفته بود؛ مرد به سمتم اومد و
گفت: ”نمیفهمم چطور نامزد احمقت بعد از اون خواب نفهمید که داریم
ذهن تو رو کنترل میکنیم و میفهمیم چه برنامههایی برامون چیده، واقعا
نفهمید که کنترل ذهن انسان جزو قدرتهای عادی ماست؟ حتی نفهمید
چطور یک انسان معمولی که هیچی بلد نیست میتونه تماس ذهنی

بازی League of Legends روزانه حدود هشت میلیون بازیکن همزمان دارد

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *